Avís legal

 

CONDICIONS GENERALS

OBJECTE

Les presents Condicions Generals d'Ús, Política de Privacitat i Venda (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús del lloc web www.lilula.com (en endavant, el lloc web) que Lilula posarà a disposició de les persones que accedeixin al lloc web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar-li l'accés als mateixos, així com la contractació de serveis i bé per mitjà de la mateixa (tot això ho denominarem conjuntament els "Serveis").

Lilula, amb domicili social al C / Laureà Figuerola, 16, Baixos, 08280, Calaf (Barcelona), és una societat unipersonal. La titular d'aquest lloc web es regula mitjançant el NIF: 47103885T.

Per contactar amb Lilula, pot utilitzar l'adreça de correu postal anteriorment citada, així com l'adreça de correu electrònic hola@lilula.com o el telèfon 669.584.590 (laborables de 9.00 a 13.00).

Per la pròpia naturalesa del lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació s'ha de fer gaudint de la condició de Client, la qual s'adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, la condicions de Client suposa l'adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en què es accedir al lloc web. Lilula es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. És per això que, abans de confirmar un pagament per realitzar una comanda, li preguem al client que llegeixi atentament les presents Condicions Generals.

ACCÉS I SEGURETAT

L'accés als serveis requereix el registre previ de l’usuari i un cop acceptades les condicions generals, passa a ser considerat com a client.

L'identificador del Client estarà compost per:

  • l’adreça de correu electrònic i una contrasenya.

Per a l'accés al Compte pròpi del Client, serà necessari entrar aquest identificador, així com d'una contrasenya que tindrà com a mínim 4 caràcters.

En el cas que el Client conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web.

UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client ha de fer ús dels serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a NO:

  • utilitzar els Serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats per l'ordre públic;
  • reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de Drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Lilula o Tercers
  • emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència dela seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Lilula pugui sofrir, amb ocasions o com a consecuència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

Lilula vetlla en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a sencera discreció, el servei o excloure al Client del lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d'alguns dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualsevol conducta que a judici de Lilula resulti contrària a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest lloc web, la Llei, les normes establertes per Lilula o sobre col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de Lilula o sobre col·laboradors.

DRETS DE PROPIETAT

  1. Tots els Continguts del lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l'exclusiva propietat de Lilula o de tercers, els drets sobre això els ostenta legítimament Lilula, estan per tant protegits per la legislació nacional i internacional Salaris 
  2. Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objectes de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.
  3. La infraccions de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d 'acord amb els Articles 270 i següents del Codi Penal.
  4. Aquells clients que envien al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a Lilula per a la reproducció , distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotacions, observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment i sense limitacions territorials. Així mateix, s’entèn que aquesta autorització es fa a títol gratuït.
  5. Les reclamacions dels clients en relació a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d'aquest lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: hola@lilula.com.

GARANTIES I EXCLUSIONS DE RESPONSABILITAT

Independentment del que estableix les condicions generals de contractació relatives a la contractació de bé recollides en el present lloc web, Lilula no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d'aquest lloc web, sobre serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten "tal qual" i són accessibles sense garanties de cap clase. Lilula es reserva el dret a interrompre l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministraments elèctric o per qualsevol altra causa justificada. En conseqüència, Lilula no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de su Lloc Web ni dels Serveis. Lilula no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Lilula, i/o deguda a una mala actuació del Client i/o o per causes d’rigen fortuït o força major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, són inclosos en el concepte de Força Major, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de Lilula, com ara: fallada de tercers, operadores o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Lilula hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, Lilula no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, aany emergent i / o per lucre. Lilula exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través del Lloc Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. 

Lilula tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada al seu Lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificacions així com pels continguts i informacions abocades a la mateixa. En aquest sentit, Lilula No té obligacions de control i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers por els clients o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent. De la mateixa manera, Lilula exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus o a la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos. Lilula no es fa responsable per la utilització que el Client fa dels Serveis del Lloc Web ni de sobre contrasenyes, així com de qualsevol altre material del Mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de Terceros. El Client està obligat a mantenir indemne a Lilula, per qualsevol dany, perjudici, sancions, despesa (inclosos, sense limitacions, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir Lilula que guardi relació amb l'incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part del portal el que estableixen aquestes condicions generals o en la legislació aplicable, i, especialment, en relacions sobre obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ATRES LLOC WEB

Lilula no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels Llocs enllaçats ni sobre l'exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixeran a Lilula es exclusivament la d'informar al Client sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les Serveis oferts pel Portal. Lilula no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es deriven de l'accés pels clients als mateixos. Aquests Serveis de Tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Lilula no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts i serveis de tercers. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 Para qualsevol qüestió interpretativa o litigiosa que es plantegi serà d’aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.